حداقل حقوق سال 1402 بازنشستگان اعلام شد

حداقل حقوق بازنشستگان برای سال آینده اعلام شد. حداقل حقوق بازنشستگان در سال…

حداقل حقوق بازنشستگان برای سال آینده اعلام شد. حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده چقدر خواهد بود.

به گزارش رایااستور، مبلغ حقوق بازنشستگان در سال 1402 اعلام شد.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داد متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از شصت و سه میلیون ریال نباید کمتر باشد.

در متن لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

بر اساس بند ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به میزان متوسط بیست درصد (٢۰%) افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از شصت و سه میلیون ریال کمتر نباشد.

جزئیات حقوق و دستمزد در لایحعه بودجه 1402

تبصره ۱۲ -حقوق و دستمزد

الف – در سال 1402 حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسممی ایران و همچنین نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات, سازمان انرژی اتمی, کارکنان کشوری و لشگری, اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱ -ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط بیست درصد( 2۰ %) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی, پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به نسب مدت کارکرد, از هفتاد میلیون ریال کمتر نباشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده78 قانون مدیری خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱ )بند الف تبصره ۱2 قانون بودجه سال ۱397 و تفاوت تطبیق موضوع بند ی تبصره ۱2 قانون بودجه سال ۱398 در حکم حقوق, بدون تغییر باقی می‌ماند .

2 -حقوق بازنشستگان, وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی, به میزان متوسط بیست درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش, حکم حقوق بازنشستگان, وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور, متناسب با سنوات خدم قابل قبول, از شص و سه میلیون ریال کمتر نباشد.

3-در اجرای ماده ۱6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت , امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد, موضوع بند ۴ ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان, به ترتیب 2280 و 1050 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخ کارکنان دول تعیین میگردد.

۴ -حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران, حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد.

5 -مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان بیست درصدافزایش می‌یابد.

6 – مستمری والدین شهداء معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

ب – بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند, افراد تحت تکلف قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان فاقد شغل و درآمد, که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱ )تا (7 )قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر, ماهانه کمک معیش به میزان حداکثر شصت میلیون ریال برای جانبازان بیست و پنجم درصد و بالاتر و حداکثر پنجاه میلیون ریال برای جانبازان زیر بیست و پنجم درصد و رزمندگان پرداخت نماید.

۱ -میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی, متناسب با دهک‌های درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد, به نحوی که دهک‌های درآمدی پایین‌تردر چارچوب آییننامه اجرایی این بند از کمک معیش بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

2 -جانبازان, آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح )حسب
مورد( مشغول به کار نشده باشند, مشمول این حکم نمیگردند.

3 -به بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح, اجازه داده می‌شود از محل قطع کمک معیشت مشمولین دهک‎‌‌های 8 تا ۱۰ نسبت به برقراری کمک معیشت برای دهک‌های ۱ تا 7 درآمدی با اولویت دهک‌های پایین اقدام نماید.
فرآیند آزمون وسع با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به دهکهای درآمدی ۱ تا ۷ تعیین تکلیف دریاف کنندگان کمک معیشت که در دهک‌های ۸ تا ۱۰ قرار دارند, دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولین که علی رغم واجد شرایط بودن موفق به دریاف کمک معیشت نشده‌اند, مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئول ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور, ظرف مدت دوماه پس از الزم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید