مرور برچسب

فروش اقساطی

بازار خودرو کشور با فروش اقساطی خودروسازان سروسامان پیدا خواهد کرد؟

فروش اقساطی خودرو های بخش خصوصی در هفته‌های اخیر نه تنها نوید افزایش عرضه خودرو به بازار و تسهیل روند خودرودار شدن متقاضیان را می‌دهد بلکه فروش خودرو با روش‌های متنوع اقساطی می‌تواند آسیب های وارده از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در دو سال…